esencja slideresencja slider

Do wygrania za 2 dania

Promocja konsumencka dań gotowych Pudliszki „Do wygrania za dwa dania”

LISTA OSÓB NAGRODZONYCH

TYDZIEŃ 1

NAGRODA TYGODNIA
Agnieszka B.
Starachowice
NAGRODA DZIENNA 10.07
Marek S.
Gorzów Wielkopolski
NAGRODA DZIENNA 11.07
Bartłomiej B.
Częstochowa
NAGRODA DZIENNA 12.07
Patryk N.
Kożuchów
NAGRODA DZIENNA 13.07
Jakub K.
Gdynia
NAGRODA DZIENNA 14.07
Bożena K.
Nowy Dwór Mazowiecki
NAGRODA DZIENNA 15.07
Edward Ś.
Muszyna
NAGRODA DZIENNA 16.07
Marian P.
Dzierzkowice

TYDZIEŃ 2

NAGRODA TYGODNIA
Elżbieta T.
Kalisz
NAGRODA DZIENNA 17.07
Wojciech Sz.
Katowice
NAGRODA DZIENNA 18.07
Agata N.
Klucze
NAGRODA DZIENNA 19.07
Joanna K.
Krasiejów
NAGRODA DZIENNA 20.07
Wioleta P.
Gdańsk
NAGRODA DZIENNA 21.07
Mateusz K.
Gdańsk
NAGRODA DZIENNA 22.07
Katarzyna R.
Wojciechów
NAGRODA DZIENNA 23.07
Krzysztof G.
Kobyłka

TYDZIEŃ 3

NAGRODA TYGODNIA
Henryk L.
Przeźmierowo
NAGRODA DZIENNA 24.07
Sylwia Z.
Dąbrowa Górnicza
NAGRODA DZIENNA 25.07
Małgorzata O.
Lublin
NAGRODA DZIENNA 26.07
Albert Z.
Sobolew
NAGRODA DZIENNA 27.07
Anna K.
Toruń
NAGRODA DZIENNA 28.07
Anna B.
Legionowo
NAGRODA DZIENNA 29.07
Lucyna M.
Jastarnia
NAGRODA DZIENNA 30.07
Wiesław Z.
Kraków

TYDZIEŃ 4

NAGRODA MIESIĄCA
Katarzyna G.
Olsztyn
NAGRODA TYGODNIA
Witold S.
Warszawa
NAGRODA DZIENNA 31.07
Krzysztof K.
Białystok
NAGRODA DZIENNA 01.08
Marek S.
Stargard
NAGRODA DZIENNA 02.08
Piotr P.
Byczyna
NAGRODA DZIENNA 03.08
Adam N.
Klucze
NAGRODA DZIENNA 04.08
Piotr R.
Wojciechów
NAGRODA DZIENNA 05.08
Teresa K.
Szczecin
NAGRODA DZIENNA 06.08
Wioleta M.
Oświęcim

TYDZIEŃ 5

NAGRODA TYGODNIA
Dominika G.
Stróża
NAGRODA DZIENNA 07.08
Sławomir J.
Kalisz
NAGRODA DZIENNA 08.08
Anna Cz.
Tychy
NAGRODA DZIENNA 09.08
Sebastian B.
Legionowo
NAGRODA DZIENNA 10.08
Waldemar P.
Biała Podlaska
NAGRODA DZIENNA 11.08
Łukasz P.
Myślachowice
NAGRODA DZIENNA 12.08
Marzena K.
Kutno
NAGRODA DZIENNA 13.08
Przemysław R.
Wrocław

TYDZIEŃ 6

NAGRODA TYGODNIA - VI TYDZIEŃ
Kamil P.
Pomiechówek
NAGRODA DZIENNA 14.08
Aneta G.
Dąbrowa Górnicza
NAGRODA DZIENNA 15.08
Maciej P.
Olsztyn
NAGRODA DZIENNA 16.08
Joanna M.
Nowy Dwór Mazowiecki
NAGRODA DZIENNA 17.08
Anna Ch.
Dąbrowa Górnicza
NAGRODA DZIENNA 18.08
Agnieszka K.
Lublin
NAGRODA DZIENNA 19.08
Artur T.
Opole
NAGRODA DZIENNA 20.08
Tomasz P.
Bydgoszcz

TYDZIEŃ 7

NAGRODA TYGODNIA - VII TYDZIEŃ
Barbara Ś.
Prusice
NAGRODA DZIENNA 21.08
Izabela G.
Knurów
NAGRODA DZIENNA 22.08
Katarzyna Sz.
Katowice
NAGRODA DZIENNA 23.08
Jadwiga W.
Kraśnik
NAGRODA DZIENNA 24.08
Ewa P.
Bielsko Biała
NAGRODA DZIENNA 25.08
Małgorzata G.
Myszków
NAGRODA DZIENNA 26.08
Maria S.
Białystok
NAGRODA DZIENNA 27.08
Paweł Dź.
Warszawa

TYDZIEŃ 8

NAGRODA MIESIĄCA
Stanisław J.
Klucze
NAGRODA TYGODNIA
Wioleta D.
Kożuchów
NAGRODA DZIENNA 28.08
Alicja K.
Maciejowice
NAGRODA DZIENNA 29.08
Katarzyna Ś.
Muszyna
NAGRODA DZIENNA 30.08
Regina D.
Suchodaniec
NAGRODA DZIENNA 31.08
Urszula Sz.
Katowice
NAGRODA DZIENNA 01.09
Izabela F.
Łódź
NAGRODA DZIENNA 02.09
Agnieszka W.
Łętowe
NAGRODA DZIENNA 03.09
Aneta W.
Piekary Śląskie

10 lipca marka Pudliszki rozpoczyna promocje konsumencką pod nazwą „Do wygrania za dwa dania”. Zasady udziału w promocji są bardzo proste. Żeby wziąć udział w akcji należy:
1. Zakupić dwa dowolne dania gotowe Pudliszki,
2. Dokończyć zdania „Mój plan na udane wakacje to….” i wysłać SMS z odpowiedzią na numer 70068. Konieczne jest zachowanie paragonu jako dowodu zakupu.
Każdego dnia autor najbardziej kreatywnego tekstu wygra 500 PLN w gotówce. Co tydzień będzie do wygrania IPhone7, a raz w miesiącu wakacje dla całej rodziny za 5 000 PLN.
Promocja jest wparta dodatkowymi materiałami POS w punktach sprzedaży: wystawkami paletowymi, dodatkowymi ekspozycjami z informacjami o promocji, dedykowanymi modułami do gazetek sieciowych i owijkami paletowymi.
Promocja „Do wygrania za dwa dania " trwa przez cały okres wakacji, od 10 lipca do 3 września 2017 roku.

 

Pudliszki

 

 

REGULAMIN KONKURSU

„ Do wygrania za 2 dania ”

(zwany dalej: Regulamin)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą „Do wygrania za 2 dania” (zwanego dalej Konkursem) na terenie całej Polski, we wszystkich punktach sprzedaży zajmujących się sprzedażą detaliczną produktów marki Pudliszki (zwanych dalej „Punktem Sprzedaży” lub „Punktami Sprzedaży”).

2. Organizatorem Konkursu jest firma Redheads s.c., ul. Rzemieślnicza 1, Kraków, kod pocztowy 30-363, wpisana do CEIDG posiadająca numer REGON: 121845494, numer NIP: 675 14 58 257 (zwana dalej Organizatorem), która działa na zlecenie HJH Polska sp. z o.o.; Pudliszki ul. Fabryczna 7, Krobia, kod pocztowy 63-840, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000491355,numer NIP: 696 10 01 802 będącej fundatorem nagród w Konkursie (zwanej dalej Fundatorem).

3. Sprzedażą promocyjną objęte są dania gotowe marki Pudliszki (zwane dalej Produktami Promocyjnymi) dostępne w Sklepach, określone szczegółowo w pkt. 19 niniejszego Regulaminu.

4. Konkurs trwa w okresie od dnia 10 lipca 2017 r. od godz. 00:00:01 do dnia 03 września 2017 r. do godziny 23:59:59 (zwanym dalej Okresem Konkursowym). Okres ten obejmuje sprzedaż promocyjną oraz możliwość dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie. Okres ten nie obejmuje weryfikacji Zgłoszeń, wydawania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.

5. Sprzedaż promocyjna trwa od dnia od dnia 10 lipca 2017 r. od godz. 00:00:01 do dnia 03 września 2017 r. do godziny 23:59:59. Zakup Produktów Promocyjnych przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

6. Możliwość zgłoszenia udziału w Konkursie zachodzi wyłącznie od dnia od dnia 10 lipca 2017 r. od godz. 00:00:01 do dnia 03 września 2017 r. do godziny 23:59:59. Zgłoszenie nadesłane przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

7. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest dostępny wyłącznie dla Uczestników znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich (w chwili dokonywania Zgłoszenia) osób fizycznych zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i status konsumenta w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.459 z późn.zm.), które spełnią wymagania wymienione w rozdziale II Regulaminu, z zastrzeżeniem warunków opisanych w pkt. 9 Regulaminu (zwanych dalej Uczestnikiem).

9. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy: Punktów Sprzedaży, Organizatora oraz Fundatora, a także członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzice małżonków, rodzeństwo małżonków, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie.

10. Przesłanie Zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

11. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w rozdziale III Regulaminu.

12. Informacje na temat Konkursu udostępniane są za pośrednictwem materiałów promocyjnych umieszczonych w wybranych Punktach Sprzedaży, a także na stronie internetowej marki Pudliszki pod adresem www.pudliszki.pl. Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

13. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w trakcie Okresu Konkursowego wszystkim jego Uczestnikom na stronie Fundatora oraz w siedzibie Organizatora.

14. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

15. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.471 z późn.zm.)i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

16. W Konkursie są akceptowane wyłącznie paragony fiskalne oraz faktury VAT wystawione osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (tj. bez NIP nabywcy), w oryginale, spełniające warunki opisane w rozdziale II Regulaminu (dalej zwane łącznie: Dowody Zakupu Promocyjnego lub każdy z osobna: Dowód Zakupu Promocyjnego). Nie będą akceptowane inne dowody zakupu, w postaci np. faktur VAT z NIP nabywcy, potwierdzenia dokonania płatności kartą, kserokopia dowodu zakupu itp.

17. Lista Laureatów zostanie opublikowana przez Fundatora na stronie internetowej www.pudliszki.pl poprzez podanie imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zamieszkania Laureatów w terminie 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia praw wszystkich Laureatów do otrzymania nagrody w Konkursie, nie później niż 13 października 2017 r. i będzie dostępna do ostatniego dnia pozwalającego na wniesienie reklamacji, czyli do dnia 07 listopada 2017 r. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik zgadza się na publikację danych w wyżej opisanej formie i miejscu.

II. ZASADY KONKURSU

18. W Konkursie może wziąć udział osoba, o której mowa w pkt. 8 Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 9 Regulaminu, która spełni łącznie niżej wymienione warunki:

a) Dokona w Okresie Konkursowym, w jednym z Punktów Sprzedaży, jednorazowego zakupu (tj. udokumentowanego na jednym Dowodzie Zakupu Promocyjnego) 2 dań gotowych marki Pudliszki (zwanego dalej Zakupem Promocyjnym),

b) Zachowa oryginał Dowodu Zakupu Promocyjnego,

c) Wykona zadanie konkursowe polegające na kreatywnym dokończeniu zdania „Mój plan na udane wakacje, to… ,

d) Dokona zgłoszenia do Konkursu w Okresie Konkursowym poprzez wysłanie wiadomości tekstowej SMS pod numer: 70068, w treści wpisując prefiks Pudliszki, znak „.” (kropka) oraz kreatywne dokończenie zdania „Mój plan na udane wakacje, to… (zwanego dalej Odpowiedzią)

Przykładowa treść SMS to Pudliszki.kreatywne_dokończenie_zdania

Należy pamiętać, iż poszczególne składowe wiadomości tekstowej SMS, tj.: prefiks Pudliszki oraz treść wykonanego zadania konkursowego muszą być oddzielone kropką.

Treść SMS-a nie może zawierać polskich znaków: ą, ę, ć, ł, ń, ś, ó, ż, ź.

Treść Zgłoszenia może być wpisana wielkimi lub małymi literami.

Długość tekstu wiadomości SMS-a musi ograniczać się do 160 znaków (włącznie z prefiksem oraz ze spacjami oraz znakami interpunkcyjnymi). Naruszenie ograniczenia długości tekstu powoduje pominięcie części odpowiedzi, które zawiera dodatkowe znaki w dalszej procedurze Konkursu.

Termin dokonywania Zgłoszeń mija w dniu 03 września 2017 r. o godz. 23:59:59. O momencie nadesłania Zgłoszenia do Konkursu decyduje data i godzina zarejestrowania wiadomości tekstowej SMS w systemie teleinformatycznym przyjmującym wiadomości tekstowe SMS.

Przesłanie zadania konkursowego przez SMS z uwzględnieniem warunków, o których mowa powyżej, w pkt. 18 Regulaminu zwane jest dalej Zgłoszeniem.

19. Produkty promocyjne biorące udział w promocji:

 • Gołąbki w sosie pomidorowym 600g,
 • Fasolka po bretońsku z kiełbasą i boczkiem w sosie pomidorowym 600g,
 • Klopsiki wieprzowe w sosie pomidorowym 600g,
 • Pulpety w sosie pomidorowym 600g,
 • Klopsiki w sosie koperkowym 600g,
 • Klopsiki w ciemnym sosie z cebulą 600g,
 • Fasolka w sosie po meksykańsku 600g,
 • Klopsiki w sosie grzybowym 600g,
 • Gulasz wieprzowo-wołowy 500g,
 • Bigos 500g,
 • Flaki wołowe po zamojsku 500g,
 • Flaki wołowe w rosole 500g,
 • Flaczki wieprzowe w rosole 500g,
 • Flaczki wieprzowe w sosie pomidorowym 500g,
 • Pulpety w sosie pomidorowym 500g,
 • Klopsiki wieprzowe w sosie pomidorowym 500g,
 • Gołąbki w sosie pomidorowym 500g,
 • Fasola po bretońsku z kiełbasą i boczkiem 500g,
 • Fasolka po bretońsku z kiełbasą w sosie pomidorowym 500g,
 • Kapuśniak z kiełbasą i boczkiem 500g,
 • Fasola po bretońsku z kiełbasą i boczkiem w sosie pomidorowym 500g,
 • Fasola w sosie pomidorowym 620g.

20. Zgłoszenie musi być dokonane w sposób wskazany w pkt. 18 Regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Zgłoszenia udziału spowoduje nieważność Zgłoszenia.

21. Odebranie Zgłoszenia zostanie potwierdzone poprzez zwrotną, bezpłatną wiadomość tekstową SMS o treści: „Dziękujemy za zgłoszenie do Konkursu. W przypadku wygranej skontaktujemy się z Tobą. Pamiętaj o konieczności zachowania dowodu zakupu w celu weryfikacji” na numer telefonu komórkowego, za pośrednictwem, którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia.

22. W Konkursie odrzucone zostaną Zgłoszenia, które:

a) Zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;

b) Zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;

c) Zawierają treści niezgodne z prawem;

d) Zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;

e) Naruszają prawa autorskie bądź inne prawa lub dobra prawnie chronione osób trzecich;

f) Naruszają dobre obyczaje;

g) Opierają się na Dowodzie Zakupu Promocyjnego, z którego nie wynika zakup Produktów Promocyjnych zgodny z zasadami określonymi w pkt. 18 lub zakup ten nie odbył się w terminie określonym w pkt. 4 Regulaminu;

h) Promują markę konkurencyjną wobec marki Pudliszki;

i) Nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

23. Każdy przesłany zgodnie z postanowieniami pkt. 18 Regulaminu SMS to jedno Zgłoszenie w Konkursie.

24. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków, o których mowa w pkt 18 Regulaminu.

25. Każdy Dowód Zakupu Promocyjnego upoważnia do wysłania jednego Zgłoszenia.

26. Wybrany Uczestnik, który wysłał więcej niż jedno Zgłoszenie może zostać zobligowany przez Organizatora (pod rygorem utraty prawa do nagrody) w terminie określonym w pkt. 67 Regulaminu do przesłania oryginału/kopii Dowodów Zakupu Promocyjnego dokumentujących liczbę Zgłoszeń w Konkursie dokonanych w terminie podanym w pkt. 6 Regulaminu. Zgłoszenia, które nie zostaną potwierdzone Dowodem Zakupu Promocyjnego nie zostaną zarejestrowane, jako Zgłoszenie. Przy czym jako Zgłoszenie zostaną uwzględnione pierwsze Zgłoszenia, w kolejności ich nadesłania do systemu teleinformatycznego przyjmującego wiadomości tekstowe SMS realizujące warunki, o których mowa w pkt 18 Regulaminu, a pozostałe próby Zgłoszenia nie zostaną zarejestrowane, jako Zgłoszenie.

27. Uczestnik jest zobowiązany zachować Dowód Zakupu Promocyjnego w celu potwierdzenia uprawnień do nagrody, z zastrzeżeniem, iż data na Dowodzie Zakupu Promocyjnego nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia Okresu Konkursowego, o którym mowa w pkt. 4 Regulaminu i późniejsza niż data dnia dokonania Zgłoszenia.

28. Oryginał Dowodu Zakupu Promocyjnego potwierdza dokonanie Zakupu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a) Dowód Zakupu Promocyjnego jest prawdziwy – tzn. wystawiony przez Punkt Sprzedaży, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany,

b) Dowód Zakupu Promocyjnego nie jest uszkodzony – tzn. nie budzi wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenie dwóch różnych paragonów,

c) W liście zakupów na Dowodzie Zakupu Promocyjnego jest słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych bądź też na Dowodzie Zakupu Promocyjnego widnieje adnotacja Punktu Sprzedaży pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego.

d) Data dokonania Zakupu Promocyjnego widniejąca na Dowodzie Zakupu Promocyjnego zawiera się w okresie trwania Okresu Konkursowego, o którym mowa w pkt. 4 Regulaminu.

29. W każdym przypadku i w każdym czasie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji autentyczności i treści Dowodów Zakupu Promocyjnego zgłoszonych przez Uczestników do Konkursu. Jeśli na skutek weryfikacji Organizator stwierdzi, iż Dowód Zakupu Promocyjnego nie jest autentyczny, Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenie oparte na tym dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego z Konkursu lub pozbawić takiego Uczestnika prawa do Nagrody. Organizator ma prawo wystosować żądanie w każdym czasie podczas trwania Konkursu. Oryginały dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego powinny zostać przedstawione w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków, poprzez ich dostarczenie osobiste, przesyłką kurierską lub listem poleconym (na koszt Uczestnika) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wezwania otrzymanego od Organizatora za pośrednictwem wiadomości SMS, połączenia telefonicznego lub listu elektronicznego e-mail. Do czasu weryfikacji paragonów fiskalnych, Organizator ma prawo wstrzymać prawo wydania Nagrody temu Uczestnikowi na czas do 30 (trzydziestu) dni. Brak odpowiedzi na ww. wezwanie w ww. terminie jest jednoznaczne z utratą prawa do nagrody przez Uczestnika.

30. Jeżeli z treści Dowodu Zakupu Promocyjnego nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu Produktu Promocyjnego w Okresie Konkursowym, na Dowodzie Zakupu Promocyjnego powinna znaleźć się adnotacja dokonana przez przedstawiciela Punktu Sprzedaży, w którym dokonano Zakupu Promocyjnego, potwierdzająca fakt zakupu Produktu Promocyjnego w Okresie Konkursowym. Adnotacja powinna być również opatrzona pieczątką tego Punktu Sprzedaży i podpisem osoby dokonującej adnotacji.

31. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. Koszt przesłania SMS-a wynosi 0,50zł netto (0,62 zł brutto). Opłata za wysyłkę SMS-a zostanie pobrana niezależnie od tego, czy Zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe.

32. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że SMS-y konkursowe wysyłane z tego samego numeru telefonu są wysyłane przez jedną i tę samą osobę.

33. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

III. PULA NAGRÓD W KONKURSIE

34. Organizator przewidział 66 (sześćdziesiąt sześć) nagród w Konkursie (zwanych łącznie Nagrodami), w tym:

a) 2 (dwie) nagrody miesięczne w postaci vouchera na okaziciela do wykorzystania w biurze Neckermann o wartości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) każda (dalej: Nagroda I Stopnia).

b) 8 (osiem) nagród tygodniowych w postaci IPhone 7 32GB o wartości 3444,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące czterysta czterdzieści cztery 00/100 złotych) (dalej łącznie: Nagroda II stopnia).

c) 56 (pięćdziesiąt sześć) nagród dziennych w postaci nagrody pieniężnej o wartości 500 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych) brutto każda (dalej: Nagroda III Stopnia).

35. Warunki realizacji Nagrody I Stopnia określa załącznik nr 1 do Regulaminu. Za realizację Nagrody I Stopnia odpowiada Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa.

36. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organizator przyzna każdemu Laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowić będzie 11,11% wartości otrzymanej przez Laureata nagrody. Organizator pobierze od Laureata ustaloną wedle powyższego kwotę nagrody dodatkowej na zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) i odprowadzi ją do właściwego Urzędu Skarbowego. Laureat zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

37. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za rzeczową część nagrody ani do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju. Organizator zastrzega, iż kolor nagrody może odbiegać od jej koloru na zdjęciach w materiałach promocyjnych.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

38. Organizator powoła komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora i Fundatora (zwaną dalej „Komisją Konkursową”). Komisja Konkursowa zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Uczestników oraz podejmowania innych czynności wskazanych w Regulaminie.

39. Rozstrzygnięcie Komisji w zakresie wyboru nagrodzonych rozwiązań jest ostateczne.

40. Konkurs został podzielony na 56 (słownie: pięćdziesiąt sześć) etapów dziennych, 8 (słownie: osiem) etapów tygodniowych oraz 2 (słownie: dwa) etapy miesięczne.

41. Wybór Laureatów przeprowadzony będzie zgodnie z harmonogramami wskazanymi w 60 pkt., 63 pkt. i 66 pkt. Regulaminu.

42. Jeżeli w danym dniu następuje kilka etapów wyboru Laureatów to zawsze odbywają się one w następującej kolejności: jako pierwszy odbywa się wybór Laureatów nagród miesięcznych, następnie odbywa się wybór Laureatów nagród tygodniowych, a następnie wybór Laureatów nagród dziennych.

43. Wybór Laureatów nagród dziennych przeprowadza się zgodnie z kolejnością wskazaną w 66 pkt. Regulaminu.

44. W trakcie wyboru Laureatów, dla każdej nagrody wybrany zostanie dodatkowo jeden Laureat Rezerwowy. Każda nagroda będzie miała przypisanego jednego Laureata Właściwego oraz jednego Laureata Rezerwowego.

45. Organizator wyłania Laureatów Rezerwowych na wypadek, gdyby okazało się, że któryś z Laureatów Właściwych nie spełnia warunków uzyskania prawa do Nagrody. W takim przypadku na miejsce Laureatów Właściwych wchodzą Laureaci Rezerwowi. Na miejsce 1 (jednego) Laureata Właściwego wchodzi wyłącznie 1 (jeden) Laureat Rezerwowy. W przypadku, gdyby okazało się, że któryś z Laureatów Rezerwowych nie spełnia wymagań uzyskania prawa do Nagrody, Nagroda pozostaje własnością Fundatora.

46. Jedno Zgłoszenie uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody, a raz wybrane zostaje usuwane z bazy konkursowej i nie bierze udziału w żadnych dalszym wyborze Laureatów.

47. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody. Jeżeli, po weryfikacji danych osobowych Uczestników, okaże się, że jedna osoba została nagrodzona przez Komisję Konkursową więcej niż jedną nagrodą, wówczas druga i kolejne nagrody zostaną przekazane Laureatom Rezerwowym tych nagród lub w przypadku powtórnego nagrodzenia Laureata Rezerwowego, zostaną własnością Fundatora.

48. Warunkiem wydania Nagród I i II stopnia jest podpisanie dokumentu potwierdzającego otrzymanie nagrody przez Uczestnika lub mailowe potwierdzenie odebrania nagrody z adresu e-mail użytego do uczestnictwa w Konkursie (do przesłania Dowodu Zakupu Promocyjnego).

49. Nagrody III stopnia zostaną przekazane Laureatom za pośrednictwem przelewu bankowego na numer konta podany przez Laureata zgodnie w ramach weryfikacji Laureatów najpóźniej do 17 października 2017 roku (data dokonania przelewu bankowego).

50. Nagrody I i II stopnia zostaną wysłane przesyłką kurierską za pośrednictwem podmiotu profesjonalnie świadczącego usługi kurierskie najpóźniej do dnia 17 października 2017 r. Organizator dokonuje przesyłki kurierskiej jednorazowo i nie ponosi odpowiedzialności, za jakość usług świadczonych przez firmę kurierską.

51. Organizator zastrzega, iż nagrody będą przelewane wyłącznie na polskie konta bankowe.

52. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody z przyczyn leżących pod stronie Zwycięzcy.

53. Nieodebrana nagroda z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy pozostaje własnością Fundatora.

54. Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

55. W przypadku wątpliwości, co do oryginalności posiadanego przez Laureata Nagrody dowodu Zakupu, a w szczególności, jeżeli taki sam dowód zostały użyty we wcześniejszym zgłoszeniu Konkursowym przez innego uczestnika Konkursu, Zwycięzca Konkursu może zostać wezwany do przedłożenia Organizatorowi do wglądu oryginału tego dowodu.

56. W przypadku, gdy uczestnicy nadeślą identyczną propozycję SMS-a konkursowego, które zostanie wybrane, jako zwycięskie, Organizator przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, który z Uczestników jest autorem danego hasła. Nagroda w Konkursie zostanie przyznana rzeczywistemu autorowi danego hasła. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Organizator nie będzie mógł jednoznacznie stwierdzić, który z Uczestników jest autorem danego hasła, lub Organizator stwierdzi, że każdy z Uczestników sporządził samodzielnie takie samo lub podobne hasło, nagroda zostanie przyznana temu spośród Uczestników, którego zgłoszenie do Konkursu zostało odebrane przez Organizatora,

jako pierwsze. Powyższe nie wyklucza prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojego hasła przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.

57. Zbyt mała liczba Zgłoszeń lub brak Zgłoszeń realizujących postanowienia niniejszego Regulaminu, a tym samym brak możliwości wyboru Laureatów, spowoduje, iż nagrody pozostaną własnością Fundatora.

      WYBÓR LAUREATÓW NAGRÓD MIESIĘCZNYCH – NAGRODY I STOPNIA

58. W trakcie trwania Konkursu odbędą się 2 (słownie: dwa) etapy wyboru Laureatów nagród miesięcznych – nagród I stopnia. Komisja Konkursowa wybierze zwycięskie hasła działając w oparciu o kryterium kreatywności oraz oryginalności i pomysłowości przy udzielaniu Odpowiedzi, a także biorąc pod uwagę zgodność Zgłoszeń z Regulaminem.

59. W trakcie każdego etapu miesięcznego zostanie wyłoniony 1 (słownie: jeden) Laureat Właściwy nagrody miesięcznej – I stopnia oraz 1 (słownie: jeden) Laureat Rezerwowy nagrody miesięcznej – I stopnia. Każdy wybór Laureatów nagród miesięcznych przebiegać będzie w następujący sposób: - pierwsza wybrana osoba zostanie Laureatem Właściwym nagrody miesięcznej (Laureat nr 1), - druga wybrana osoba zostanie Laureatem Rezerwowym nagrody miesięcznej (Laureat nr 2).

60. Wybór laureatów nagród miesięcznych odbywać się będą w następujące dni:

- etap miesięczny nr 1) w dniu 07.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania pierwszego etapu miesięcznego Konkursu, tj. od godz. 00:00:00 dnia 10.07.2017 r. do godz. 23:59:59 dnia 06.08.2017 r.,

- etap miesięczny nr 2) w dniu 04.09.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania drugiego etapu miesięcznego Konkursu, tj. od godz. 00:00:00 dnia 07.08.2017 r. do godz. 23:59:59 dnia 03.09.2017 r.

      WYBÓR LAUREATÓW NAGRÓD TYGODNIOWYCH – NAGRODY II STOPNIA

61. W trakcie trwania Konkursu odbędzie się 8 (słownie: osiem) etapów wyboru Laureatów nagród tygodniowych. Komisja Konkursowa wybierze zwycięskie hasła działając w oparciu o kryterium kreatywności oraz oryginalności i pomysłowości przy udzielaniu Odpowiedzi, a także biorąc pod uwagę zgodność Zgłoszeń z Regulaminem.

62. W trakcie każdego etapu tygodniowego zostanie wyłoniony 1 (słownie: jeden) Laureat Właściwy nagrody tygodniowej oraz 1 (słownie: jeden) Laureat Rezerwowy nagrody tygodniowej. Każdy wybór Laureatów nagród tygodniowych przebiegać będzie w następujący sposób: - pierwsza wybrana osoba zostanie Laureatem Właściwym nagrody tygodniowej (Laureat nr 1), - druga wybrana osoba zostanie Laureatem Rezerwowym nagrody tygodniowej (Laureat nr 2).

63. Wybór laureatów nagród tygodniowych odbywać się będą w następujące dni:

- etap tygodniowy nr 1) w dniu17.07.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania pierwszego etapu tygodniowego Konkursu, tj. od godz. 00:00:00 dnia 10.07.2017 r. do godz. 23:59:59 dnia 16.07.2017 r.,

- etap tygodniowy nr 2) w dniu 24.07.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania drugiego etapu tygodniowego Konkursu, tj. od godz. 00:00:00 dnia 17.07.2017 r. do godz. 23:59:59 dnia 23.07.2017 r.,

- etap tygodniowy nr 3) w dniu 31.07.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzeciego etapu tygodniowego Konkursu, tj. od godz. 00:00:00 dnia 24.07.2017 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.07.2017 r.,

- etap tygodniowy nr 4) w dniu 07.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania czwartego etapu tygodniowego Konkursu, tj. od godz. 00:00:00 dnia 31.07.2017 r. do godz. 23:59:59 dnia 06.08.2017 r.,

- etap tygodniowy nr 5) w dniu 14.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania piątego etapu tygodniowego Konkursu, tj. od godz. 00:00:00 dnia 07.08.2017 r. do godz. 23:59:59 dnia 13.08.2017 r.,

- etap tygodniowy nr 6) w dniu 21.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania szóstego etapu tygodniowego Konkursu, tj. od godz. 00:00:00 dnia 14.08.2017 r. do godz. 23:59:59 dnia 20.08.2017 r.,

- etap tygodniowy nr 7) w dniu 28.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania siódmego etapu tygodniowego Konkursu, tj. od godz. 00:00:00 dnia 21.08.2017 r. do godz. 23:59:59 dnia 27.08.2017 r.,

- etap tygodniowy nr 8) w dniu 04.09.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania ósmego etapu tygodniowego Konkursu, tj. od godz. 00:00:00 dnia 28.08.2017 r. do godz. 23:59:59 dnia 03.09.2017 r.,

      WYBÓR LAUREATÓW NAGRÓD DZIENNYCH – III STOPNIA

64. W trakcie trwania Konkursu odbędzie się 56 (słownie: pięćdziesiąt sześć) etapów wyboru Laureatów nagród dziennych. Komisja Konkursowa wybierze zwycięskie hasła działając w oparciu o kryterium kreatywności oraz oryginalności i pomysłowości przy udzielaniu Odpowiedzi, a także biorąc pod uwagę zgodność Zgłoszeń z Regulaminem.

65. W każdym etapie dziennym zostanie wyłoniony 1 (słownie: jeden) Laureat Właściwy nagrody dziennej oraz 1 (słownie: jeden) Laureat Rezerwowy nagrody dziennej. Każdy wybór Laureatów nagród dziennych przebiegać będzie w następujący sposób: - pierwsza wybrana osoba zostanie Laureatem Właściwym nagrody dziennej (Laureat nr 1), kolejna wybrana osoba zostanie Laureatem Rezerwowym nagrody dziennej (Laureat nr 2).

66. Wybór Laureatów nagród dziennych odbywać się będzie w następujące dni:

- etap dzienny nr 1) 17.07.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 10.07.2017 r.,

- etap dzienny nr 2) 17.07.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 11.07.2017 r.,

- etap dzienny nr 3) 17.07.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 12.07.2017 r.,

- etap dzienny nr 4) 17.07.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 13.07.2017 r.,

- etap dzienny nr 5) 17.07.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 14.07.2017 r.,

- etap dzienny nr 6) 17.07.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 15.07.2017 r.,

- etap dzienny nr 7) 17.07.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 16.07.2017 r.,

- etap dzienny nr 8) 24.07.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 17.07.2017 r.,

- etap dzienny nr 9) 24.07.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 18.07.2017 r.,

- etap dzienny nr 10) 24.07.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 19.07.2017 r.,

- etap dzienny nr 11) 24.07.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 20.07.2017 r.,

- etap dzienny nr 12) 24.07.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 21.07.2017 r.,

- etap dzienny nr 13) 24.07.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 22.07.2017 r.,

- etap dzienny nr 14) 24.07.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 23.07.2017 r.,

- etap dzienny nr 15) 31.07.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 24.07.2017 r.,

- etap dzienny nr 16) 31.07.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 25.07.2017 r.,

- etap dzienny nr 17) 31.07.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 26.07.2017 r.,

- etap dzienny nr 18) 31.07.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 27.07.2017 r.,

- etap dzienny nr 19) 31.07.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 28.07.2017 r.,

- etap dzienny nr 20) 31.07.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 29.07.2017 r.,

- etap dzienny nr 21) 31.07.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 30.07.2017 r.,

- etap dzienny nr 22) 07.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 31.07.2017 r.,

- etap dzienny nr 23) 07.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 01.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 24) 07.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 02.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 25) 07.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 03.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 26) 07.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 04.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 27) 07.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 05.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 28) 07.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 06.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 29) 14.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 07.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 30) 14.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 08.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 31) 14.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 09.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 32) 14.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 10.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 33) 14.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 11.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 34) 14.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 12.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 35) 14.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 13.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 36) 21.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 14.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 37) 21.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 15.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 38) 21.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 16.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 39) 21.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 17.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 40) 21.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 18.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 41) 21.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 19.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 42) 21.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 20.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 43) 28.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 21.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 44) 28.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 22.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 45) 28.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 23.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 46) 28.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 24.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 47) 28.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 25.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 48) 28.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 26.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 49) 28.08.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 27.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 50) 04.09.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 28.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 51) 04.09.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 29.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 52) 04.09.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 30.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 53) 04.09.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 31.08.2017 r.,

- etap dzienny nr 54) 04.09.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 01.09.2017 r.,

- etap dzienny nr 55) 04.09.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 02.09.2017 r.,

- etap dzienny nr 56) 04.09.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 03.09.2017 r.,

       PROCEDURA KONKURSOWA

67. Każdorazowo w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od terminów wyłonienia Laureatów, o których mowa w 60 pkt., 63 pkt. i 66 pkt. Regulaminu, Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego, z którego Laureat dokonał Zgłoszenia, z prośbą o przesłanie na adres e-mailowy Organizatora: konkurs@redheads.pl w terminie do 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania tego powiadomienia wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu wraz ze zdjęciem/skanem dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego. Każdy z plików, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać przesłany w formacie .jpg lub .pdf i poj. Max. 2MB

68. W przypadku:

a) Niewysłania wiadomości e-mailowej, o której mowa w pkt. 67 powyżej w terminie, o którym tam mowa lub

b) Wysłania niekompletnej wiadomości e-mailowej, o której mowa w pkt. 67 powyżej (tj. wysłania niekompletnego formularza, o którym tam mowa lub niezałączenia do tego formularza zdjęcia/skanu dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego) lub

c) Niespełnienia któregokolwiek z warunków przewidzianych w Regulaminie,

Laureat Właściwy traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na rzecz Laureata Rezerwowego.

69. Organizator weryfikuje prawo Laureata Właściwego do Nagrody oraz informuje go o pozytywnym lub negatywnym wyniku weryfikacji w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia upływu terminu na przesłanie wiadomości e-mailowej, o której mowa w pkt. 67 Regulaminu. O pozytywnej lub negatywnej weryfikacji Organizator informuje Laureata Właściwego w formie wiadomości e-mailowej. Potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji jest wydanie Nagrody

70. Do Laureatów Rezerwowych postanowienia pkt. 67 – 69 powyżej stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że Laureat Rezerwowy powiadamiany jest o wygranej poprzez wiadomość sms wysłaną na numer telefonu komórkowego, z którego Laureat dokonał Zgłoszenia w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia utraty prawa do Nagrody przez Laureata Właściwego, zaś w przypadkach określonych w pkt. 68 a) – c) powyżej, Laureat Rezerwowy traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na własność Fundatora.

71. Nieotrzymanie wiadomości sms, o której mowa w pkt. 67 oraz w pkt. 70 Regulaminu, od Organizatora, jest równoznaczne z brakiem wygranej w Konkursie.

V. PRAWA AUTORSKIE

72. Wykorzystanie w Zgłoszeniu Odpowiedzi jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, zgodnie, z którym:

a) Uczestnikowi przysługuje wobec tej Odpowiedzi pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych,

b) Odpowiedź nie narusza praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich,

c) Odpowiedź jest efektem osobistej działalności Uczestnika

d) Odpowiedź nie była wcześniej rozpowszechniana lub zgłaszana do innych akcji promocyjnych lub konkursów.

73. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia w przypadku powzięcia wiadomości, o naruszaniu przez Odpowiedź wykorzystaną w tym Zgłoszeniu praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich lub o nieprawidłowości oświadczeń wskazanych w pkt. 72 Regulaminu.

74. Uczestnik z chwilą dokonania Zgłoszenia, w zamian za prawo uczestniczenia w Konkursie, deklaruje przeniesienie na Fundatora nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z pełnych, w tym autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Odpowiedzi na polach eksploatacji określonych w artykule 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 666 z późn.zm. ), obejmujących m. in.:

e) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową

f) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy

g) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ppkt. b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

75. Z chwilą dokonania Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie Odpowiedzi w ramach reklamy lub promocji Fundatora lub jego produktów.

76. Z chwilą dokonania Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich do Odpowiedzi.

77. Organizator Konkursu, może zwrócić się do Uczestnika Konkursu z wnioskiem o zawarcie stosownej umowy z Fundatorem dotyczącej przeniesienia praw do Odpowiedzi, o których mowa w pkt. 74 Regulaminu, na piśmie. Od uprzedniego zawarcia takiej umowy uzależnione może zostać nabycie prawa do nagrody.

VI.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

78. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm. ) – Organizator Redheads s.c., z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 1 w Krakowie, kod pocztowy 30-363.

79. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z realizacją Konkursu, zaś dane osobowe uczestników postępowania reklamacyjnego przetwarzane będę wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tego postępowania.

80. Uczestnik ma prawo dostępu do podanych danych osobowych, prawo żądania ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póżn.zm.). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w Konkursie. Organizator zapewnia poufność danych osobowych uczestników Konkursu.

VII.ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

81. Reklamacja dotycząca przebiegu Konkursu może być zgłoszona w formie listu poleconego przesłanego na adres Organizatora Konkursu: Redheads s.c., 30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 lub pocztą elektroniczną na adres: konkurs@redheads.pl w terminie do 07 listopada 2017 r.

82. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie, a także oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, o następującej treści:

„Ja [imię i nazwisko] wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w reklamacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego w Konkursie „Do wygrania za 2 dania”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych danych osobowych jest Redheas s.c. z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania”.

83. Brak złożenia w treści reklamacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stosownie do pkt. 82 powyżej uniemożliwia Organizatorowi rozpatrzenie reklamacji, udzielenie odpowiedzi na reklamację, a nawet zwrócenie uwagi na powody nierozpatrzenia reklamacji.

84. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego (data nadania) lub doręczenia wiadomości poczty elektronicznej, z tym, że bez względu na datę nadania nie będą uwzględniane reklamacje, które wpłyną do Organizatora później niż 07 listopada 2017 r.

85. Reklamacje rozpatrzone zostaną przez Komisję Konkursową. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana do Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji lub w formie zwrotnej wiadomości e-mail (w zależności od formy nadania reklamacji). Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

86. Całkowita odpowiedzialność Organizatora Konkursu wobec Uczestnika nagrodzonego z tytułu reklamacji nie przekracza wartości nagrody przypadającej dla danego Uczestnika zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

87. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Konkursu.

88. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

89. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o ile nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.

90. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

91. W przypadku stwierdzenia złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu lub wpływania przez taką osobę na wynik Konkursu w sposób nieprzewidziany w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Zgłoszenia takiej osoby z Konkursu lub pozbawić ją prawa do Nagrody.

92. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług, których korzystają Uczestnicy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU „Do wygrania za 2 dania”

Warunki korzystania z bonów:

Bon wystawiony przez Neckermann Polska jest znakiem legitymacyjnym uprawniającym do zakupu dowolnej imprezy turystycznej organizowanej przez Neckermann Polska.

Neckermann Polska zobowiązuje się do świadczenia usług turystycznych na rzecz okazicieli Bonów zgodnie z obowiązującym prawem – w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „o usługach turystycznych” (Dz.U.04.223.2268 j.t. ze zm.).

Bon jest na okaziciela i może być zrealizowany w biurach własnych oraz franchisingowych Neckermann Polska znajdujących się na terytorium Polski. Pełna lista jest dostępna na stronie internetowej http://www.neckermann.pl/O-Nas/Biura-W-Polsce.html

Bon jest ważny przez 1 rok od daty jego wystawienia.

Osoba okazująca Bon jest uprawniona do wybrania dowolnej usługi turystycznej organizowanej przez Neckermann Polska. Cena za usługę turystyczną świadczoną okazicielowi Bonu (oraz osobom przez niego wskazanym) może być w całości lub w części pokryta Bonami.

Osoba, która okaże Bon przy zawieraniu umowy o świadczenie usług turystycznych przez Neckermann Polska może wybrać droższą imprezę turystyczną niż wartość Bonu za dopłatą różnicy, Natomiast nie może otrzymać zwrotu różnicy w przypadku, gdy cena wyjazdu jest niższa od wartości Bonu. Za bon zagubiony, skradziony lub utracony w jakikolwiek sposób nie będzie wystawiony nowy bon.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU KONKURSU „Do wygrania za 2 dania”

……………………………………………… numer telefonu komórkowego z którego zostało nadesłane Zgłoszenie

……………………………………………… imię i nazwisko

……………………………………………… data urodzenia

……………………………………………… adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym)

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby wydania nagrody w konkursie „Do wygrania za 2 dania”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych danych osobowych jest Redheads s.c. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków). Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu związanym z wydaniem nagrody w konkursie „Do wygrania za 2 dania”. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wydania mi nagrody w konkursie „Do wygrania za 2 dania”. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania.

…………………………………… (data i czytelny podpis)

Niniejszym oświadczam, iż spełniam warunki wskazane w pkt. 8 i pkt. 9 regulaminu konkursu „Do wygrania za 2 dania”, tzn. jestem pełnoletnią osobą fizyczną – konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jestem pracownikiem Organizatora, pracownikiem Fundatora, pracownikiem Punktów Sprzedaży, a także nie jestem członkiem najbliższej rodziny tych osób.

…………………………………… (data i czytelny podpis)