esencja slideresencja slider

Wygraj kuchnię pełną smaku – start 15.10

15 października rusza dwumiesięczna ogólnopolska promocja najsmaczniejszego* ketchupu Pudliszki „Wygraj kuchnię pełną smaku!”

Konsumenci będą mogli wygrać jedną z dwóch nagród głównych: 15 000 zł na zakup kuchni

i codziennie kartę podarunkową o wartości 300 zł do zrealizowania w sklepach Ikea.

Wystarczy kupić 2 dowolne ketchupy Pudliszki, zachować paragon i wysłać wiadomość SMS z hasłem konkursowym.

 

*Na podstawie badań konsumenckich Grudzień 2016 i Lipiec 2017

 Więcej informacji na stronie:

www.kuchniapelnasmaku.pl

 

REGULAMIN KONKURSU

 

„ Wygraj kuchnię pełną smaku ”
(zwany dalej: Regulamin)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą „Wygraj kuchnię pełną smaku” (zwanego dalej Konkursem) na terenie całej Polski, we wszystkich punktach sprzedaży zajmujących się sprzedażą detaliczną produktów marki Pudliszki (zwanych dalej „Punktem Sprzedaży” lub „Punktami Sprzedaży”).
2. Organizatorem Konkursu jest firma Redheads s.c., ul. Rzemieślnicza 1, Kraków, kod pocztowy 30-363, wpisana do CEIDG posiadająca numer REGON: 121845494, numer NIP: 675 14 58 257 (zwana dalej Organizatorem), która działa na zlecenie HJH Polska sp. z o.o.; Pudliszki ul. Fabryczna 7, Krobia, kod pocztowy 63-840, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000491355,numer NIP: 696 10 01 802 będącej fundatorem nagród w Konkursie (zwanej dalej Fundatorem).
3. Sprzedażą promocyjną objęte są ketchupy marki Pudliszki (zwane dalej Produktami Promocyjnymi) dostępne w Punktach Sprzedaży, określone szczegółowo w pkt. 19 niniejszego Regulaminu.
4. Konkurs trwa w okresie od dnia 15 października 2017 r. od godz. 00:00:01 do dnia 15 grudnia 2017 r. do godziny 23:59:59 (zwanym dalej Okresem Konkursowym). Okres ten obejmuje sprzedaż promocyjną oraz możliwość dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie. Okres ten nie obejmuje weryfikacji Zgłoszeń, wydawania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
5. Sprzedaż promocyjna trwa od dnia od dnia 15 października 2017 r. od godz. 00:00:01 do dnia 15 grudnia 2017 r. do godziny 23:59:59. Zakup Produktów Promocyjnych przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
6. Możliwość zgłoszenia udziału w Konkursie zachodzi wyłącznie od dnia od dnia 15 października 2017 r. od godz. 00:00:01 do dnia 15 grudnia 2017 r. do godziny 23:59:59. Zgłoszenie nadesłane przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
7. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest dostępny wyłącznie dla Uczestników znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla:
a) pełnoletnich (w chwili dokonywania Zgłoszenia) osób fizycznych zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i status konsumenta w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.459 z późn.zm.)
b) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, spółek osobowych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będących bezpośrednimi klientami firmy Eurocash S.A., Selgros Cash&Carry oraz MAKRO Cash and Carry Polska S.A.,
które spełnią wymagania wymienione w rozdziale II Regulaminu, z zastrzeżeniem warunków opisanych w pkt. 9 Regulaminu (zwanych dalej Uczestnikiem).
9. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, Fundatora, Eurocash S.A., Selgros Cash&Carry oraz MAKRO Cash and Carry Polska S.A. oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzice małżonków, rodzeństwo małżonków, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie.
10. Przesłanie Zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
11. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w rozdziale III Regulaminu.
12. Informacje na temat Konkursu udostępniane są za pośrednictwem materiałów promocyjnych umieszczonych w wybranych Punktach Sprzedaży, a także na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.kuchniapelnasmaku.pl. Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
13. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w trakcie Okresu Konkursowego wszystkim jego Uczestnikom na stronie Fundatora oraz w siedzibie Organizatora.
14. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
15. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.471 z późn.zm.)i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
16. W Konkursie są akceptowane wyłącznie:
a) paragony fiskalne oraz faktury VAT wystawione osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (tj. bez NIP nabywcy).
b) faktury VAT wystawione osobom fizycznym, osobom prawnym, spółkom osobowym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będącym bezpośrednimi klientami firmy Eurocash S.A., Selgros Cash&Carry oraz MAKRO Cash and Carry Polska S.A..
Ww. paragony oraz Faktury VAT (dalej zwane łącznie: Dowody Zakupu Promocyjnego lub każdy z osobna: Dowód Zakupu Promocyjnego) muszą być zachowane przez kupującego w oryginale i muszą spełniać warunki opisane w rozdziale II Regulaminu. Nie będą akceptowane
inne dowody zakupu, w postaci np. faktur VAT z NIP nabywcy (poza ww.), potwierdzenia dokonania płatności kartą, kserokopia dowodu zakupu itp.
17. Lista Laureatów zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie internetowej www.kuchniapelnasmaku.pl poprzez podanie imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zamieszkania Laureatów, po potwierdzeniu praw wszystkich Laureatów do otrzymania nagrody w Konkursie, nie później niż 13 lutego 2018 r. i będzie dostępna do ostatniego dnia pozwalającego na wniesienie reklamacji, czyli do dnia 09 marca 2018 r. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik zgadza się na publikację danych w wyżej opisanej formie i miejscu.

II. ZASADY KONKURSU
18. W Konkursie może wziąć udział osoba, o której mowa w pkt. 8 Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 9 Regulaminu, która spełni łącznie niżej wymienione warunki:
a) Dokona w Okresie Konkursowym, w jednym z Punktów Sprzedaży, jednorazowego zakupu (tj. udokumentowanego na jednym Dowodzie Zakupu Promocyjnego) 2 ketchupów marki Pudliszki (zwanego dalej Zakupem Promocyjnym),
b) Zachowa oryginał Dowodu Zakupu Promocyjnego,
c) Wykona zadanie konkursowe polegające na kreatywnym dokończeniu zdania „W mojej kuchni pełnej smaku... ,
d) Dokona zgłoszenia do Konkursu w Okresie Konkursowym poprzez wysłanie wiadomości tekstowej SMS pod numer: 4322, w treści wpisując prefiks Pudliszki, znak „.” (kropka) oraz kreatywne dokończenie zdania „W mojej kuchni pełnej smaku... (zwanego dalej Odpowiedzią)
Przykładowa treść SMS to Pudliszki.kreatywne_dokończenie_zdania
Należy pamiętać, iż poszczególne składowe wiadomości tekstowej SMS, tj.: prefiks Pudliszki oraz treść wykonanego zadania konkursowego muszą być oddzielone kropką.
Treść SMS-a nie może zawierać polskich znaków: ą, ę, ć, ł, ń, ś, ó, ż, ź.
Treść Zgłoszenia może być wpisana wielkimi lub małymi literami.
Długość tekstu wiadomości SMS-a musi ograniczać się do 160 znaków (włącznie z prefiksem oraz ze spacjami oraz znakami interpunkcyjnymi). Naruszenie ograniczenia długości tekstu powoduje pominięcie części odpowiedzi, które zawiera dodatkowe znaki w dalszej procedurze Konkursu.
Termin dokonywania Zgłoszeń mija w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 23:59:59. O momencie nadesłania Zgłoszenia do Konkursu decyduje data i godzina zarejestrowania wiadomości tekstowej SMS w systemie teleinformatycznym przyjmującym wiadomości tekstowe SMS.
Przesłanie zadania konkursowego przez SMS z uwzględnieniem warunków, o których mowa powyżej, w pkt. 18 Regulaminu zwane jest dalej Zgłoszeniem.
19. Produkty promocyjne biorące udział w promocji: - ketchup Pudliszki 205g, - ketchup Pudliszki 275g,
- ketchup Pudliszki 280g, - ketchup Pudliszki 410g - ketchup Pudliszki 410g + 70g gratis, - ketchup Pudliszki 470g, - ketchup Pudliszki 470g, - ketchup Pudliszki 480g, - ketchup Pudliszki 500g, - ketchup Pudliszki 700g, - ketchup Pudliszki 990g.
20. Zgłoszenie musi być dokonane w sposób wskazany w pkt. 18 Regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Zgłoszenia udziału spowoduje nieważność Zgłoszenia.
21. Odebranie Zgłoszenia zostanie potwierdzone poprzez zwrotną, bezpłatną wiadomość tekstową SMS o treści: „Dziękujemy za zgłoszenie do Konkursu. W przypadku wygranej skontaktujemy się z Tobą. Pamiętaj o konieczności zachowania dowodu zakupu w celu weryfikacji” na numer telefonu komórkowego, za pośrednictwem, którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia.
22. W Konkursie odrzucone zostaną Zgłoszenia, które:
a) Zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;
b) Zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;
c) Zawierają treści niezgodne z prawem;
d) Zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;
e) Naruszają prawa autorskie bądź inne prawa lub dobra prawnie chronione osób trzecich;
f) Naruszają dobre obyczaje;
g) Opierają się na Dowodzie Zakupu Promocyjnego, z którego nie wynika zakup Produktów Promocyjnych zgodny z zasadami określonymi w pkt. 18 lub zakup ten nie odbył się w terminie określonym w pkt. 4 Regulaminu;
h) Promują markę konkurencyjną wobec marki Pudliszki;
i) Nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
23. Każdy przesłany zgodnie z postanowieniami pkt. 18 Regulaminu SMS to jedno Zgłoszenie w Konkursie.
24. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków, o których mowa w pkt 18 Regulaminu.
25. Każdy Dowód Zakupu Promocyjnego upoważnia do wysłania jednego Zgłoszenia.
26. Wybrany Uczestnik, który wysłał więcej niż jedno Zgłoszenie może zostać zobligowany przez Organizatora (pod rygorem utraty prawa do nagrody) w terminie określonym w pkt. 62 Regulaminu do przesłania oryginału/kopii Dowodów Zakupu Promocyjnego dokumentujących liczbę Zgłoszeń w Konkursie dokonanych w terminie podanym w pkt. 6 Regulaminu. Zgłoszenia, które nie zostaną potwierdzone Dowodem Zakupu Promocyjnego nie zostaną zarejestrowane, jako Zgłoszenie. Przy czym jako Zgłoszenie zostaną uwzględnione pierwsze Zgłoszenia, w kolejności ich nadesłania do systemu teleinformatycznego przyjmującego wiadomości tekstowe SMS realizujące warunki, o których mowa w pkt 18 Regulaminu, a pozostałe próby Zgłoszenia nie zostaną zarejestrowane, jako Zgłoszenie.
27. Uczestnik jest zobowiązany zachować Dowód Zakupu Promocyjnego w celu potwierdzenia uprawnień do nagrody, z zastrzeżeniem, iż data na Dowodzie Zakupu Promocyjnego nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia Okresu Konkursowego, o którym mowa w pkt. 4 Regulaminu i późniejsza niż data dnia dokonania Zgłoszenia.
28. Oryginał Dowodu Zakupu Promocyjnego potwierdza dokonanie Zakupu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
a) Dowód Zakupu Promocyjnego jest prawdziwy – tzn. wystawiony przez Punkt Sprzedaży, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany,
b) Dowód Zakupu Promocyjnego nie jest uszkodzony – tzn. nie budzi wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenie dwóch różnych paragonów,
c) W liście zakupów na Dowodzie Zakupu Promocyjnego jest słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych bądź też na Dowodzie Zakupu Promocyjnego widnieje adnotacja Punktu Sprzedaży pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego.
d) Data dokonania Zakupu Promocyjnego widniejąca na Dowodzie Zakupu Promocyjnego zawiera się w okresie trwania Okresu Konkursowego, o którym mowa w pkt. 4 Regulaminu.
29. W każdym przypadku i w każdym czasie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji autentyczności i treści Dowodów Zakupu Promocyjnego zgłoszonych przez Uczestników do Konkursu. Jeśli na skutek weryfikacji Organizator stwierdzi, iż Dowód Zakupu Promocyjnego nie jest autentyczny, Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenie oparte na tym dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego z Konkursu lub pozbawić takiego Uczestnika prawa do Nagrody. Organizator ma prawo wystosować żądanie w każdym czasie podczas trwania Konkursu. Oryginały dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego powinny zostać przedstawione w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków, poprzez ich dostarczenie osobiste, przesyłką kurierską lub listem poleconym (na koszt Uczestnika) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wezwania otrzymanego od Organizatora za pośrednictwem wiadomości SMS, połączenia telefonicznego lub listu elektronicznego e-mail. Do czasu weryfikacji paragonów fiskalnych, Organizator ma prawo wstrzymać prawo wydania Nagrody temu Uczestnikowi na czas do 30 (trzydziestu) dni. Brak odpowiedzi na ww. wezwanie w ww. terminie jest jednoznaczne z utratą prawa do nagrody przez Uczestnika.
30. Jeżeli z treści Dowodu Zakupu Promocyjnego nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu Produktu Promocyjnego w Okresie Konkursowym, na Dowodzie Zakupu Promocyjnego powinna znaleźć się adnotacja dokonana przez przedstawiciela Punktu Sprzedaży, w którym dokonano Zakupu Promocyjnego, potwierdzająca fakt zakupu Produktu Promocyjnego w Okresie Konkursowym. Adnotacja powinna być również opatrzona pieczątką tego Punktu Sprzedaży i podpisem osoby dokonującej adnotacji.
31. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. Koszt SMS-a według taryfy operatora Uczestnika Konkursu.
32. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że SMS-y konkursowe wysyłane z tego samego numeru telefonu są wysyłane przez jedną i tę samą osobę.
33. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

III. PULA NAGRÓD W KONKURSIE
34. Organizator przewidział 64 (sześćdziesiąt cztery) nagrody w Konkursie (zwanych łącznie Nagrodami), w tym:
a) 2 (dwie) nagrody miesięczne w postaci karty upominkowej IKEA na zakup kuchni IKEA wystawianej na okaziciela do wykorzystania w sklepach sieci IKEA o wartości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych) każda (dalej: Nagroda I Stopnia).
b) 62 (sześćdziesiąt dwie) nagrody dzienne w postaci karty upominkowej IKEA wystawianej na okaziciela, do wykorzystania w sklepach sieci IKEA, o wartości 300,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych) każda (dalej: Nagroda II Stopnia).
35. Warunki realizacji Nagrody I Stopnia określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
36. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organizator przyzna każdemu Laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowić będzie 11,11% wartości otrzymanej przez Laureata nagrody. Organizator pobierze od Laureata ustaloną wedle powyższego kwotę nagrody dodatkowej na zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) i odprowadzi ją do właściwego Urzędu Skarbowego. Laureat zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
37. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za rzeczową część nagrody ani do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju. Organizator zastrzega, iż kolor nagrody może odbiegać od jej koloru na zdjęciach w materiałach promocyjnych.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
38. Organizator powoła komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora i Fundatora (zwaną dalej „Komisją Konkursową”). Komisja Konkursowa zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Uczestników oraz podejmowania innych czynności wskazanych w Regulaminie.
39. Rozstrzygnięcie Komisji w zakresie wyboru nagrodzonych rozwiązań jest ostateczne.
40. Konkurs został podzielony na 62 (słownie: sześćdziesiąt dwa) etapy dzienne oraz 2 (słownie: dwa) etapy miesięczne.
41. Wybór Laureatów przeprowadzony będzie zgodnie z harmonogramami wskazanymi w 58 pkt. i 61 pkt. Regulaminu.
42. Jeżeli w danym dniu następuje kilka etapów wyboru Laureatów to zawsze odbywają się one w następującej kolejności: jako pierwszy odbywa się wybór Laureatów nagród miesięcznych, a następnie wybór Laureatów nagród dziennych.
43. Wybór Laureatów nagród dziennych przeprowadza się zgodnie z kolejnością wskazaną w 58 pkt. Regulaminu.
44. W trakcie wyboru Laureatów, dla każdej nagrody wybrany zostanie dodatkowo jeden Laureat Rezerwowy. Każda nagroda będzie miała przypisanego jednego Laureata Właściwego oraz jednego Laureata Rezerwowego.
45. Organizator wyłania Laureatów Rezerwowych na wypadek, gdyby okazało się, że któryś z Laureatów Właściwych nie spełnia warunków uzyskania prawa do Nagrody. W takim przypadku na miejsce Laureatów Właściwych wchodzą Laureaci Rezerwowi. Na miejsce 1 (jednego) Laureata Właściwego wchodzi wyłącznie 1 (jeden) Laureat Rezerwowy. W przypadku, gdyby okazało się, że któryś z Laureatów Rezerwowych nie spełnia wymagań uzyskania prawa do Nagrody, Nagroda pozostaje własnością Fundatora.
46. Jedno Zgłoszenie uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody, a raz wybrane zostaje usuwane z bazy konkursowej i nie bierze udziału w żadnych dalszym wyborze Laureatów.
47. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody. Jeżeli, po weryfikacji danych osobowych Uczestników, okaże się, że jedna osoba została nagrodzona przez Komisję Konkursową więcej niż jedną nagrodą, wówczas druga i kolejne nagrody zostaną przekazane Laureatom Rezerwowym tych nagród lub w przypadku powtórnego nagrodzenia Laureata Rezerwowego, zostaną własnością Fundatora.
48. Warunkiem wydania Nagród I i II stopnia jest podpisanie dokumentu potwierdzającego otrzymanie nagrody przez Uczestnika lub mailowe potwierdzenie odebrania nagrody z adresu e-mail użytego do uczestnictwa w Konkursie (do przesłania Dowodu Zakupu Promocyjnego).
49. Nagrody I i II stopnia zostaną wysłane przesyłką kurierską za pośrednictwem podmiotu profesjonalnie świadczącego usługi kurierskie najpóźniej do dnia 16 lutego 2018 r. Organizator dokonuje przesyłki kurierskiej jednorazowo i nie ponosi odpowiedzialności, za jakość usług świadczonych przez firmę kurierską.
50. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody z przyczyn leżących pod stronie Zwycięzcy.
51. Nieodebrana nagroda z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy pozostaje własnością Fundatora.
52. Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
53. W przypadku wątpliwości, co do oryginalności posiadanego przez Laureata Nagrody dowodu Zakupu, a w szczególności, jeżeli taki sam dowód zostały użyty we wcześniejszym zgłoszeniu Konkursowym przez innego uczestnika Konkursu, Zwycięzca Konkursu może zostać wezwany do przedłożenia Organizatorowi do wglądu oryginału tego dowodu.
54. W przypadku, gdy uczestnicy nadeślą identyczną propozycję SMS-a konkursowego, które zostanie wybrane, jako zwycięskie, Organizator przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, który z Uczestników jest autorem danego hasła. Nagroda w Konkursie zostanie przyznana rzeczywistemu autorowi danego hasła. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Organizator nie będzie mógł jednoznacznie stwierdzić, który z Uczestników jest autorem danego hasła, lub Organizator stwierdzi, że każdy z Uczestników sporządził samodzielnie takie samo lub podobne hasło, nagroda zostanie przyznana temu spośród Uczestników, którego zgłoszenie do Konkursu zostało odebrane przez Organizatora, jako pierwsze. Powyższe nie wyklucza prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojego hasła przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.
55. Zbyt mała liczba Zgłoszeń lub brak Zgłoszeń realizujących postanowienia niniejszego Regulaminu, a tym samym brak możliwości wyboru Laureatów, spowoduje, iż nagrody pozostaną własnością Fundatora.

WYBÓR LAUREATÓW NAGRÓD MIESIĘCZNYCH – NAGRODY I STOPNIA
56. W trakcie trwania Konkursu odbędą się 2 (słownie: dwa) etapy wyboru Laureatów nagród miesięcznych – nagród I stopnia. Komisja Konkursowa wybierze zwycięskie hasła działając w oparciu o kryterium kreatywności oraz oryginalności i pomysłowości przy udzielaniu Odpowiedzi, a także biorąc pod uwagę zgodność Zgłoszeń z Regulaminem.
57. W trakcie każdego etapu miesięcznego zostanie wyłoniony 1 (słownie: jeden) Laureat Właściwy nagrody miesięcznej – I stopnia oraz 1 (słownie: jeden) Laureat Rezerwowy nagrody miesięcznej – I stopnia. Każdy wybór Laureatów nagród miesięcznych przebiegać będzie w następujący sposób: - pierwsza wybrana osoba zostanie Laureatem Właściwym nagrody miesięcznej (Laureat nr 1), - druga wybrana osoba zostanie Laureatem Rezerwowym nagrody miesięcznej (Laureat nr 2).
58. Wybór laureatów nagród miesięcznych odbywać się będą w następujące dni:
- etap miesięczny nr 1) w dniu 20.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania pierwszego etapu miesięcznego Konkursu, tj. od godz. 00:00:00 dnia 15.10.2017 r. do godz. 23:59:59 dnia 14.11.2017 r.,
- etap miesięczny nr 2) w dniu 18.12.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania drugiego etapu miesięcznego Konkursu, tj. od godz. 00:00:00 dnia 15.11.2017 r. do godz. 23:59:59 dnia 15.12.2017 r.,

WYBÓR LAUREATÓW NAGRÓD DZIENNYCH – II STOPNIA
59. W trakcie trwania Konkursu odbędą się 62 (słownie: sześćdziesiąt dwa) etapy wyboru Laureatów nagród dziennych – nagród II stopnia. Komisja Konkursowa wybierze zwycięskie hasła działając w oparciu o kryterium kreatywności oraz oryginalności i pomysłowości przy udzielaniu Odpowiedzi, a także biorąc pod uwagę zgodność Zgłoszeń z Regulaminem.
60. W każdym etapie dziennym zostanie wyłoniony 1 (słownie: jeden) Laureat Właściwy nagrody dziennej – II stopnia oraz 1 (słownie: jeden) Laureat Rezerwowy nagrody dziennej – II stopnia. Każdy wybór Laureatów nagród dziennych przebiegać będzie w następujący sposób: - pierwsza wybrana osoba zostanie Laureatem Właściwym nagrody dziennej (Laureat nr 1), kolejna wybrana osoba zostanie Laureatem Rezerwowym nagrody dziennej (Laureat nr 2).
61. Wybór Laureatów nagród dziennych odbywać się będzie w następujące dni:
- etap dzienny nr 1) 23.10.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 15.10.2017 r.,
- etap dzienny nr 2) 23.10.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 16.10.2017 r.,
- etap dzienny nr 3) 23.10.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 17.10.2017 r.,
- etap dzienny nr 4) 23.10.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 18.10.2017 r.,
- etap dzienny nr 5) 23.10.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 19.10.2017 r.,
- etap dzienny nr 6) 23.10.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 20.10.2017 r.,
- etap dzienny nr 7) 23.10.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 21.10.2017 r.,
- etap dzienny nr 8) 23.10.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 22.10.2017 r.,
- etap dzienny nr 9) 30.10.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 23.10.2017 r.,
- etap dzienny nr 10) 30.10.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 24.10.2017 r.,
- etap dzienny nr 11) 30.10.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 25.10.2017 r.,
- etap dzienny nr 12) 30.10.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 26.10.2017 r.,
- etap dzienny nr 13) 30.10.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 27.10.2017 r.,
- etap dzienny nr 14) 30.10.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 28.10.2017 r.,
- etap dzienny nr 15) 30.10.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 29.10.2017 r.,
- etap dzienny nr 16) 06.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 30.10.2017 r.,
- etap dzienny nr 17) 06.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 31.10.2017 r.,
- etap dzienny nr 18) 06.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 01.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 19) 06.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 02.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 20) 06.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 03.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 21) 06.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 04.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 22) 06.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 05.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 23) 13.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 06.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 24) 13.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 07.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 25) 13.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 08.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 26) 13.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 09.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 27) 13.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 10.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 28) 13.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 11.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 29) 13.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 12.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 30) 20.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 13.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 31) 20.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 14.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 32) 20.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 15.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 33) 20.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 16.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 34) 20.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 17.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 35) 20.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 18.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 36) 20.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 19.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 37) 27.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 20.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 38) 27.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 21.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 39) 27.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 22.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 40) 27.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 23.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 41) 27.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 24.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 42) 27.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 25.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 43) 27.11.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 26.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 44) 04.12.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 27.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 45) 04.12.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 28.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 46) 04.12.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 29.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 47) 04.12.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 30.11.2017 r.,
- etap dzienny nr 48) 04.12.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 01.12.2017 r.,
- etap dzienny nr 49) 04.12.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 02.12.2017 r.,
- etap dzienny nr 50) 04.12.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 03.12.2017 r.,
- etap dzienny nr 51) 11.12.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 04.12.2017 r.,
- etap dzienny nr 52) 11.12.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 05.12.2017 r.,
- etap dzienny nr 53) 11.12.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 06.12.2017 r.,
- etap dzienny nr 54) 11.12.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 07.12.2017 r.,
- etap dzienny nr 55) 11.12.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 08.12.2017 r.,
- etap dzienny nr 56) 11.12.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 09.12.2017 r.,
- etap dzienny nr 57) 11.12.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 10.12.2017 r.,
- etap dzienny nr 58) 11.12.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 11.12.2017 r.,
- etap dzienny nr 59) 11.12.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 12.12.2017 r.,
- etap dzienny nr 60) 11.12.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 13.12.2017 r.,
- etap dzienny nr 61) 11.12.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 14.12.2017 r.,
- etap dzienny nr 62) 11.12.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 15.12.2017 r.,

PROCEDURA KONKURSOWA
62. Każdorazowo w terminie do 4 (czterech) dni roboczych od terminów wyłonienia Laureatów, o których mowa w 58 pkt. i 61 pkt. Regulaminu, Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego, z którego Laureat dokonał Zgłoszenia, z prośbą o przesłanie na adres e-mailowy Organizatora: promocja@redheads.pl w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania tego powiadomienia wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu wraz ze zdjęciem/skanem dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego. Każdy z plików, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać przesłany w formacie .jpg lub .pdf i poj. Max. 2MB
63. W przypadku:
a) Niewysłania wiadomości e-mailowej, o której mowa w pkt. 62 powyżej w terminie, o którym tam mowa lub
b) Wysłania niekompletnej wiadomości e-mailowej, o której mowa w pkt. 62 powyżej (tj. wysłania niekompletnego formularza, o którym tam mowa lub niezałączenia do tego formularza zdjęcia/skanu dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego) lub
c) Niespełnienia któregokolwiek z warunków przewidzianych w Regulaminie,
Laureat Właściwy traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na rzecz Laureata Rezerwowego.
64. Organizator weryfikuje prawo Laureata Właściwego do Nagrody oraz informuje go o pozytywnym lub negatywnym wyniku weryfikacji w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia upływu terminu na przesłanie wiadomości e-mailowej, o której mowa w pkt. 62 Regulaminu. O pozytywnej lub negatywnej weryfikacji Organizator informuje Laureata Właściwego w formie wiadomości e-mailowej. Potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji jest wydanie Nagrody
65. Do Laureatów Rezerwowych postanowienia pkt. 62 – 64 powyżej stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że Laureat Rezerwowy powiadamiany jest o wygranej poprzez wiadomość sms wysłaną na numer telefonu komórkowego, z którego Laureat dokonał Zgłoszenia w terminie do 4 (czterech) dni roboczych od dnia utraty prawa do Nagrody przez Laureata Właściwego, zaś w przypadkach określonych w pkt. 63 a) – c) powyżej, Laureat Rezerwowy traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na własność Fundatora.
66. Nieotrzymanie wiadomości sms, o której mowa w pkt. 62 oraz w pkt. 65 Regulaminu, od Organizatora, jest równoznaczne z brakiem wygranej w Konkursie.

V. PRAWA AUTORSKIE
67. Wykorzystanie w Zgłoszeniu Odpowiedzi jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, zgodnie, z którym:
a) Uczestnikowi przysługuje wobec tej Odpowiedzi pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych,
b) Odpowiedź nie narusza praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich,
c) Odpowiedź jest efektem osobistej działalności Uczestnika
d) Odpowiedź nie była wcześniej rozpowszechniana lub zgłaszana do innych akcji promocyjnych lub konkursów.
68. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia w przypadku powzięcia wiadomości, o naruszaniu przez Odpowiedź wykorzystaną w tym Zgłoszeniu praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich lub o nieprawidłowości oświadczeń wskazanych w pkt. 67 Regulaminu.
69. Uczestnik z chwilą dokonania Zgłoszenia, w zamian za prawo uczestniczenia w Konkursie, deklaruje przeniesienie na Fundatora nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z pełnych, w tym autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Odpowiedzi na polach eksploatacji określonych w artykule 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 666 z późn.zm. ), obejmujących:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ppkt. b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
70. Z chwilą dokonania Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie Odpowiedzi w ramach reklamy lub promocji Fundatora lub jego produktów.
71. Z chwilą dokonania Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich do Odpowiedzi.
72. Organizator Konkursu, może zwrócić się do Uczestnika Konkursu z wnioskiem o zawarcie stosownej umowy z Fundatorem dotyczącej przeniesienia praw do Odpowiedzi, o których mowa w pkt. 69 Regulaminu, na piśmie. Od uprzedniego zawarcia takiej umowy uzależnione może zostać nabycie prawa do nagrody.

VI.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
73. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm. ) – Organizator Redheads s.c., z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 1 w Krakowie, kod pocztowy 30-363.
74. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z realizacją Konkursu, zaś dane osobowe uczestników postępowania reklamacyjnego przetwarzane będę wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tego postępowania.
75. Uczestnik ma prawo dostępu do podanych danych osobowych, prawo żądania ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póżn.zm.). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w Konkursie. Organizator zapewnia poufność danych osobowych uczestników Konkursu.

VII.ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
76. Reklamacja dotycząca przebiegu Konkursu może być zgłoszona w formie listu poleconego przesłanego na adres Organizatora Konkursu: Redheads s.c., 30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 lub pocztą elektroniczną na adres: promocja@redheads.pl w terminie do 09 marca 2018 r.
77. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie, a także oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, o następującej treści: „Ja [imię i nazwisko] wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w reklamacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego w Konkursie „Wygraj kuchnię pełną smaku”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych danych osobowych jest Redheads s.c. z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania”.
78. Brak złożenia w treści reklamacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stosownie do pkt. 77 powyżej uniemożliwia Organizatorowi rozpatrzenie reklamacji, udzielenie odpowiedzi na reklamację, a nawet zwrócenie uwagi na powody nierozpatrzenia reklamacji.
79. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego (data nadania) lub doręczenia wiadomości poczty elektronicznej, z tym, że bez względu na datę nadania nie będą uwzględniane reklamacje, które wpłyną do Organizatora później niż 09 marca 2018 r.
80. Reklamacje rozpatrzone zostaną przez Komisję Konkursową. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana do Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji lub w formie zwrotnej wiadomości e-mail (w zależności od formy nadania reklamacji). Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
81. Całkowita odpowiedzialność Organizatora Konkursu wobec Uczestnika nagrodzonego z tytułu reklamacji nie przekracza wartości nagrody przypadającej dla danego Uczestnika zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
82. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Konkursu.
83. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sądy właściwe do rozpatrzenia sprawy.
84. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o ile nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.
85. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
86. W przypadku stwierdzenia złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu lub wpływania przez taką osobę na wynik Konkursu w sposób nieprzewidziany w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Zgłoszenia takiej osoby z Konkursu lub pozbawić ją prawa do Nagrody.
87. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług, których korzystają Uczestnicy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU „Wygraj kuchnię pełną smaku”
Słowniczek:
Wydawca: sklepy IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Pl. Szwedzki 3
Karta upominkowa IKEA: elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jej realizacji w sklepach IKEA
Towary - produkty oferowane do sprzedaży w sklepach IKEA (oprócz Restauracji Sklepiku Szwedzkiego i Bistro)
Zwycięzca – osoba, która w ramach prowadzonej promocji nabyła prawo do nagrody.
Warunki użytkowania kart:
Karta upominkowa IKEA może być użyta wyłącznie w sklepach IKEA.
Karta upominkowa IKEA nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona IKEA.
IKEA, Organizator Promocji oraz Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za Karty upominkowe IKEA, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Zwycięzcy.
Zwycięzcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do IKEA z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty upominkowej IKEA.
Karta upominkowa IKEA jest kartą bezterminową.
IKEA przyjmuje do realizacji w sklepach IKEA wyłącznie Karty upominkowej IKEA nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
Przy realizacji Karty upominkowej IKEA, Zwycięzcy nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty upominkowej IKEA. Reszta środków pieniężnych pozostaje na Karcie.
Zwycięzca zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty upominkowej IKEA.
Zwycięzca może posługiwać się Kartą upominkową IKEA wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty upominkowej IKEA.
IKEA ma prawo odmówić realizacji Karty upominkowej IKEA w przypadku braku technicznej możliwości realizacji Karty upominkowej IKEA (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym IKEA, uszkodzenia Karty upominkowej IKEA w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie, w innych przypadkach niezawinionych przez IKEA).
Zwycięzca ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Karty upominkowej IKEA. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w sklepie IKEA.
W przypadku zwrotu Towarów dokonywanych w sklepach IKEA przy użyciu Karty upominkowej IKEA, Zwycięzca w zamian otrzyma kartę refundacyjną IKEA, na równowartość zwracanych Towarów.
Podstawą uznania zwrotu Towaru jest przedstawienie przez Zwycięzcę oryginału paragonu fiskalnego lub oryginału faktury, potwierdzającego otrzymanie Towaru nabytego przy użyciu Karty upominkowej IKEA.
Karta upominkowa IKEA nie podlega zwrotowi.
Zwycięzca wraz z otrzymaniem Karty upominkowej IKEA oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego załącznika, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
Wydanie Karty upominkowej IKEA nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
Karta upominkowa IKEA w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta upominkowa IKEA jest elektroniczna formą bonu towarowego.
Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU KONKURSU „Wygraj kuchnię pełną smaku”
……………………………………………… numer telefonu komórkowego z którego zostało nadesłane Zgłoszenie
……………………………………………… imię i nazwisko
……………………………………………… data urodzenia
……………………………………………… adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym)

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby wydania nagrody w konkursie „Wygraj kuchnię pełną smaku”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych danych osobowych jest Redheads s.c. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków). Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu związanym z wydaniem nagrody w konkursie „Wygraj kuchnię pełną smaku”. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wydania mi nagrody w konkursie „Wygraj kuchnię pełną smaku”. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania.

 

…………………………………… (data i czytelny podpis)

 

Niniejszym oświadczam, iż spełniam warunki wskazane w pkt. 8 i pkt. 9 regulaminu konkursu „Wygraj kuchnię pełną smaku”.

 

…………………………………… (data i czytelny podpis)