close icon
search icon
close icon
Sugestie

CAŁY POMIDOROWY ŚWIAT w Carrefour

CAŁY POMIDOROWY ŚWIAT w Carrefour

1.     Postanowienia ogólne

1.1. Poznaniu (60-521), ul. Słowackiego 57, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000390702 o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł; NIP 7792396192.

1.2.  Zleceniodawcą jest HJ Heinz Polska sp. z o. o.  z siedzibą w Pudliszkach (63-840), ul. Fabryczna 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491355 o kapitale zakładowym w wysokości 15.550.880,00 zł; NIP 6961001802.

1.3.  Akcja promocyjna organizowana jest pod nazwą Cały pomidorowy świat (Akcja Promocyjna).

1.4.  Celem Akcji Promocyjnej jest promowanie produktów Zleceniodawcy.

1.5.  Akcja Promocyjna organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.6.  Akcja Promocyjna odbędzie się w sklepach Carrefour (Punkty Sprzedaży)

•             Hipermarkety Carrefour

•             Supermarkety Carrefour

1.7.  Produkty Pudliszki objęte Akcją Promocyjną to:

•             Pudliszki koncentrat pomidorowy 30% 90g

o             Pudliszki koncentrat pomidorowy 30% 200g;

o             Pudliszki koncentrat pomidorowy 30% 70g;

o             Pudliszki koncentrat pomidorowy 30% 310g;

o             Pudliszki koncentrat pomidorowy z bazylią 200g;

o             Pudliszki koncentrat pomidorowy 30% 950g

o             Pudliszki pomidory krojone 390g

o             Pudliszki pomidory krojone z bazylią i oregano 390g

o             Pudliszki pomidory krojone z oliwą z oliwek i czosnkiem 390g

o             Pudliszki pomidory całe w soku pomidorowym 400g

o             Pudliszki pomidory krojone w soku pom. 400g

o             Pudliszki przecier pomidorowy 500g

o             Pudliszki przecier pomidorowy 210g

o             Pudliszki pomidory lekko podsmażone 295g

o             Pudliszki baza pomidorowa 350g(Produkty Promocyjne).

1.8.  Akcja Promocyjna odbędzie się w dniach od 4.09.2018 r. do 31.10.2018 r. i obejmuje sprzedaż Produktów Promocyjnych i Artykułów Premiowych nie obejmuje natomiast rozpatrywania reklamacji.

1.9.  Niniejszy regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej www.calypomidorowyswiat.pl oraz www.pudliszki.pl .

 

2.     Warunki uczestnictwa i zasady Akcji Promocyjnej

2.1.  Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w czasie trwania Akcji Promocyjnej dokona zakupu Produktów Promocyjnych za łączną cenę co najmniej 10 zł (Uczestnik).

2.2.  Uczestnik uprawniony będzie do zakupu unikalnej torby opatrzonej logo Zleceniodawcy sprzedawanej w cenie regularnej 30,00 zł (Trzydzieści złotych 00/100) (Artykuł Premiowy) z rabatem w wysokości 29,99 zł (Dwadzieścia Dziewięć złotych 98/100), tj. po cenie 1 gr.

2.3.  Artykuły Premiowe umieszczone będą w Punktach Sprzedaży obok Produktów Promocyjnych.

2.4.  Jeden Uczestnik uprawniony jest do zakupu tylko jednego Artykułu Premiowego niezależnie od tego, czy cena zakupionych Produktów Promocyjnych stanowić będzie wielokrotność 10 zł.

2.5.  Uczestnik dokonywać będzie zapłaty za Artykuł Premiowy w kasie Punktu Sprzedaży łącznie z zapłatą za Produkty Promocyjne (jeden paragon).

2.6.  Ilość Artykułów Premiowych wynosi 4.000 – rabaty  otrzymają ci Uczestnicy, którzy jako pierwsi dokonają ich zakupu.

 

3.     Postępowanie reklamacyjne

3.1.  Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej należy zgłaszać listem poleconym na adres Organizatora lub na adres e-mailowy: 

3.2.  Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie przez Organizatora Komisja.

3.3.  Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3.4.  Organizator dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie listem poleconym albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, za pomocą którego zgłoszono reklamację lub podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

3.5.  Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń przed sądem powszechnym. Brak prowadzenia postępowania reklamacyjnego nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem.

 

4.     Postanowienia końcowe

4.1.  Rabat udzielony Uczestnikowi w związku z zakupem Artykułu Promocyjnego zwolniony jest od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., Nr 200).

4.2.  Rabat udzielony Uczestnikowi jako przedsiębiorcy stanowi przychód z prowadzonej przez niego działalności.

4.3.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu oraz przerwania Akcji Promocyjnej z ważnych przyczyn w dowolnym momencie, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawnych uniemożliwiających lub ograniczających prawo Organizatora do prowadzenia działań przewidzianych niniejszym regulaminem. Wprowadzenie zmian niniejszego regulaminu wymaga ogłoszenia na stronie www.calypomidorowyswiat.pl .

4.4.  W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeks cywilny.